Милковска, Ф. “Преводот како ковачница на јазикот”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 151-6, doi:10.37834/SS2222151m.