Делова-Сиљанова, Ј. “Фраземите и преведувањето”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 105-13, doi:10.37834/SS2222105ds.