Терзијоска, Е. “Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 85-92, doi:10.37834/SS2222085t.