Станкова, Б. “Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик”. Славистички студии, Vol. 22, Apr. 2024, pp. 71-83, doi:10.37834/SS2222071s.