Лакосељац, Т., Ж. Мацан, and Б. Стојановска. “Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија”. Славистички студии, Vol. 22, Mar. 2024, pp. 29-41, doi:10.37834/SS2222029l.