[1]
Ј. Делова-Сиљанова, “Фраземите и преведувањето”, slavs, vol. 22, pp. 105-113, Apr. 2024.