[1]
Е. Терзијоска, “Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик”, slavs, vol. 22, pp. 85-92, Apr. 2024.