[1]
Б. Станкова, “Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик”, slavs, vol. 22, pp. 71-83, Apr. 2024.