[1]
Т. Лакосељац, Ж. Мацан, and Б. Стојановска, “Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија”, slavs, vol. 22, pp. 29-41, Mar. 2024.