Танушевска, Л. (2024) “За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија”, Славистички студии, 220, pp. 221-225. doi: 10.37834/SS2222221t.