Миркуловска, М. (2024) “Промоција на два тома од списанието СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ (СлСт) БР. 19 И БР. 20”, Славистички студии, 220, pp. 197-203. doi: 10.37834/SS2222197m.