Милковска, Ф. (2024) “Преводот како ковачница на јазикот”, Славистички студии, 220, pp. 151-156. doi: 10.37834/SS2222151m.