Делова-Сиљанова, Ј. (2024) “Фраземите и преведувањето”, Славистички студии, 220, pp. 105-113. doi: 10.37834/SS2222105ds.