Терзијоска, Е. (2024) “Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик”, Славистички студии, 220, pp. 85-92. doi: 10.37834/SS2222085t.