Станкова, Б. (2024) “Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик”, Славистички студии, 220, pp. 71-83. doi: 10.37834/SS2222071s.