Лакосељац, Т., Мацан, Ж. and Стојановска, Б. (2024) “Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија”, Славистички студии, 220, pp. 29-41. doi: 10.37834/SS2222029l.