Делова-Сиљанова, Јасминка. 2024. “Фраземите и преведувањето”. Славистички студии 22 (April), 105-13. https://doi.org/10.37834/SS2222105ds.