Терзијоска, Екатерина. 2024. “Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик”. Славистички студии 22 (April), 85-92. https://doi.org/10.37834/SS2222085t.