Станкова, Бисера. 2024. “Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик”. Славистички студии 22 (April), 71-83. https://doi.org/10.37834/SS2222071s.