Лакосељац, Тиана, Жељка Мацан, and Биљана Стојановска. 2024. “Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија”. Славистички студии 22 (March), 29-41. https://doi.org/10.37834/SS2222029l.