ТАНУШЕВСКА, Л. За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија. Славистички студии, v. 22, p. 221-225, 1 Apr. 2024.