КАПУШЕВСКА-ДРАКУЛЕВСКА, Л. Сонот на една жена. Славистички студии, v. 22, p. 215-220, 1 Apr. 2024.