ТАНУШЕВСКА, Л. Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик. Славистички студии, v. 22, p. 185-194, 1 Apr. 2024.