МИЛКОВСКА, Ф. Преводот како ковачница на јазикот. Славистички студии, v. 22, p. 151-156, 1 Apr. 2024.