ЃОРЃИЕВА ДИМОВА, М. Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата. Славистички студии, v. 22, p. 115-130, 1 Apr. 2024.