ДЕЛОВА-СИЉАНОВА, Ј. Фраземите и преведувањето. Славистички студии, v. 22, p. 105-113, 1 Apr. 2024.