ТЕРЗИЈОСКА, Е. Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик. Славистички студии, v. 22, p. 85-92, 1 Apr. 2024.