СТАНКОВА, Б. Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик. Славистички студии, v. 22, p. 71-83, 1 Apr. 2024.