КАРАНФИЛОВСКИ, М. Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик. Славистички студии, v. 22, p. 43-48, 1 Apr. 2024.