ЛАКОСЕЉАЦ, Т.; МАЦАН, Ж.; СТОЈАНОВСКА, Б. Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија. Славистички студии, v. 22, p. 29-41, 29 Mar. 2024.