ШОКЛАРОВА-ЉОРОВСКА, Г. Биографија и библиографија на проф. Германија Шокларова-Љоровска. Славистички студии, v. 22, p. 15-26, 21 Mar. 2024.