Танушевска, Л. (2024). За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија. Славистички студии, 22, 221-225. https://doi.org/10.37834/SS2222221t