Капушевска-Дракулевска, Л. (2024). Сонот на една жена. Славистички студии, 22, 215-220. https://doi.org/10.37834/SS2222215kd