Танушевска, Л. (2024). Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик. Славистички студии, 22, 185-194. https://doi.org/10.37834/SS2222185t