Србиновска, С. (2024). Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов. Славистички студии, 22, 167-177. https://doi.org/10.37834/SS2222167s