Милковска, Ф. (2024). Преводот како ковачница на јазикот. Славистички студии, 22, 151-156. https://doi.org/10.37834/SS2222151m