Ѓорѓиева Димова, М. (2024). Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата. Славистички студии, 22, 115-130. https://doi.org/10.37834/SS2222115gjd