Делова-Сиљанова, Ј. (2024). Фраземите и преведувањето. Славистички студии, 22, 105-113. https://doi.org/10.37834/SS2222105ds