Терзијоска, Е. (2024). Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик. Славистички студии, 22, 85-92. https://doi.org/10.37834/SS2222085t