Станкова, Б. (2024). Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик. Славистички студии, 22, 71-83. https://doi.org/10.37834/SS2222071s