Каранфиловски, М. (2024). Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик. Славистички студии, 22, 43-48. https://doi.org/10.37834/SS2222043k