Лакосељац, Т., Мацан, Ж., & Стојановска, Б. (2024). Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија. Славистички студии, 22, 29-41. https://doi.org/10.37834/SS2222029l