Шокларова-Љоровска, Г. (2024). Биографија и библиографија на проф. Германија Шокларова-Љоровска. Славистички студии, 22, 15-26. https://doi.org/10.37834/SS2222015shlj