(1)
Капушевска-Дракулевска, Л. Сонот на една жена. slavs 2024, 22, 215-220.