(1)
Ѓорѓиева Димова, М. Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата. slavs 2024, 22, 115-130.