(1)
Делова-Сиљанова, Ј. Фраземите и преведувањето. slavs 2024, 22, 105-113.