(1)
Терзијоска, Е. Фраземи со компонента ЦРВЕНО во рускиот и во македонскиот јазик. slavs 2024, 22, 85-92.