(1)
Станкова, Б. Метафорички концепти на соматските фраземи со компонента СРЦЕ во македонскиот и во германскиот јазик. slavs 2024, 22, 71-83.