(1)
Лакосељац, Т.; Мацан, Ж.; Стојановска, Б. Успехот и неуспехот во македонската и во хрватската фитонимска фразеологија. slavs 2024, 22, 29-41.