[1]
Милковска, Ф. 2024. Преводот како ковачница на јазикот. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 151-156. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222151m.